วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงสร้างรายวิชา


     โครงสร้างรายวิชา


รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน            รหัสวิชา  21101                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1          จำนวน   60   ชั่วโมง       จำนวน  1.5  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่  1

ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
เวลา  (ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1
สมบัติของจำนวนนับ
  1.4 .1/1
  6.1 .1/1
  6.1 .1/2
  6.1 .1/3
  6.1 .1/4
  6.1 .1/5
- ตัวประกอบ
- จำนวนคู่และจำนวนคี่
- จำนวนเฉพาะ
- ตัวประกอบเฉพาะ
- การแยกตัวประกอบ
- ตัวหารร่วมมาก
- ตัวคูณร่วมน้อย
- การหา ห...  และ  ...  โดยการแยกตัวประกอบ
- การหา  ...  และ  ...  โดยวิธีการหารสั้น
รวม
1
1
1
1
1
2
2
 
2
 
3
14
1
1
1
1
1
2
2
 
2
 
2
13
2
ระบบจำนวนเต็ม
  1.1 .1/1
  1.2 1/1
  1.4 .1/1
  4.1 .1/1
  6.1 .1/1
  6.1 .1/2
  6.1 .1/3
  6.1 .1/4
  6.1 .1/5
- จำนวนเต็ม
- จำนวนเต็มลบ
- การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
- ความหมายของประโยค
- สมบัติของจำนวนเต็มบวก
- ค่าสัมบูรณ์และจำนวนตรงข้าม
- การบวกจำนวนเต็ม
- การลบจำนวนเต็ม
- การคูณจำนวนเต็ม
- การหารจำนวนเต็ม
- การบาก  การลบ  การคูณ  การหารจำนวนเต็ม
รวม
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
 
3
16
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
 
2
25
3
สอบกลางภาค
1
20
4
เลขยกกำลัง
  1.1 .1/2
  1.2 .1/3
  1.2 .1/4
  6.1 .1/1
  6.1 .1/2
  6.1 .1/3
  6.1 .1/4
  6.1 .1/5
- การหาค่าของเลขยกกำลัง
- การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
- การคูณของเลขยกกำลัง
- เลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณ
- เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
- การหารเลขยกกำลัง
- การใช้เลขยกกำลังที่เขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อย
รวม
2
 
4
4
 
2
3
 
2
3
 
20
2
 
2
3
 
2
2
 
3
2
 
16
5
พื้นฐานทางเรขาคณิต
  3.1 .1/1
  3.1 .1/2
  3.1 .1/3
  6.1 .1/1
  6.1 .1/2
  6.1 .1/3
  6.1 .1/4
  6.1 .1/5
  6.1 .1/6
- จุด  เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม
- การบวกขนาดของความยาวของเส้นตรงและการสร้างส่วนของเส้นตรง
- การสร้างมุมและการแบ่งครึ่งมุม
- มุมตรง  และมุมฉาก
- การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
รวม
 
1
 
1
 
 
2
2
2
8
 
1
 
1
 
 
2
1
1
6
6
สอบปลายภาค
1
20
                รวมตลอดภาคเรียน
60
100

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น